Necelý rok prevádzky administratívnej budovy Fenix Trading v Jeseníku v štandarde nZEB priniesol zaujímavé poznatky

Nové administratívne centrum je v prevádzke len od júna 2016 a na prvé výsledky meraní jeho reálnej prevádzky si ešte budeme musieť počkať, napriek tomu už prvé mesiace priniesli investorovi, spoločnosti Fenix Trading z Jeseníku, veľmi zaujímavé poznatky.

 fenix-group

V plne elektrifikovanej budove nie je použitý žiadny iný zdroj energie ako energia elektrická. Vykurovanie je riešené elektrickými sálavými systémami FENIX s individuálnym riadením jednotlivých priestorov, decentralizovaný ohrev TUV malými akumulačnými zásobníkmi v mieste spotreby. Samozrejmosťou je riadená ventilácia s rekuperáciou a multisplitová jednotka pre individuálne chladenie každého priestoru. Zvolený systém je veľmi flexibilný a umožňuje riešiť aj veľmi malé dodávky tepla či chladu individuálne a bez strát podľa okamžitých potrieb.

Tri prekvapenie v priebehu výstavby a prevádzky

Prvým, veľmi zaujímavým poznatkom bola skutočnosť, že túto, svojím riešením veľmi nadštandardnú budovu, je možné v prípade starostlivej projektovej prípravy postaviť za náklady zodpovedajúce dnešným bežným stavbám! V spolupráci s Univerzitnom centrom energeticky efektívnych budov ČVUT boli volené jednotlivé konštrukcie tak, aby spĺňali požiadavky na nZEB ako celok a boli tak spracované rôzne varianty pre ich jednotlivé konštrukcie. Potom bola vykonaná nákladová analýza jednotlivých variantov s cieľom nájsť najekonomickejšie riešenie.

55 variant 

Je evidentné, že pri riadnej predprojektovej a projektovej príprave je možné dosiahnuť aj u týchto vysoko nadštandardných objektov, naplnených technológiami, cien porovnateľných so štandardnými budovami.

Celkové investičné náklady stavby
Obostavaný priestor                                      1 750 m3
Celkové náklady (bez FVE a batérií)              505.259 €
Náklady na m3                                                  289 €/m3
Celkové náklady (vrátane FVE a batérií)       554.037 €
Náklady na m3                                                  316 €/m3
Dnešné štandardné náklady u bežných budov rovnakého účelu (CS ÚRS) 285- 307 €/m3


Druhým prekvapením je návratnosť tepelného čerpadla.
Pre porovnanie bola dodávateľská firma zaisťujúca aj dodávky teplovodných systému s tepelným čerpadlom vzduch-voda požiadaná o spracovanie ponuky na tento alternatívny systém, slúžiaci k dodávke tepla, ohrevu TUV aj na chladenie daných priestorov. Z kalkulácií je zrejmé, že aj keď sú tepelné čerpadlá (TČ) vynikajúca technológia, najmä v prípade veľkých spotrieb energie, v danom konceptu sú ich hodnoty návratnosti vysoko nad hranicou životnosti. Inštalácia TČ do podobných veľmi úsporných stavieb tak nedáva ekonomický zmysel! Pre úplnosť treba dodať, že systémy využívajúce vodu ako nositeľa tepla či chladu sú v obdobných budovách výrazne menej flexibilné než navrhnuté riešenie a poskytujú tak výrazne nižší komfort ako zvolený variant.

Porovnanie systémov - návratnosť investície (nákupný zvoleného systému a TČ)

  • Priamovýhrevný systém 9 kW (veľkoplošné sálavé vykurovanie, sálavé panely, centrálna regulácia s možnosťou vzdialenej správy, ovládajúca individuálne každý priestor osobitne)    6.444 €
  • Klimatizácia multisplit 11 kW + TUV 3 kW - u oboch systémov presne a flexibilne riadené dodávky tepla a chladu do požadovaných priestorov                                    7.148 €
  • Tepelné čerpadlo a teplovodný systém - veľká zotrvačnosť systému, nízka flexibilita i schopnosť reakcie na tepelné zisky v jednotlivých priestoroch                      24.481 €
  • Rozdiel TČ vs. priamovýhrevné vykurovanie a klimatizácia         10.889 € 
  • Celková spotreba energie na vykurovanie, TÚV                             9.335 kWh / rok
  • Maximálna možná úspora pri použití TČ                                         4.700 kWh / rok

Návratnosť investície do TČ (pri dnešných cenách elektrickej energie)               28 rokov


Tretím prekvapením je vysoká životnosť použitých batérií. Životnosť batérie v danom režime vychádzala k 30. septembra 2016 na 31 rokov, k 15. februáru 2017 sa o niečo skrátila, napriek tomu dosahuje vynikajúcich 28 rokov. Cieľom bolo zladiť životnosť batérie s očakávanou životnosťou FVE - a namerané údaje ukazujú, že cieľ je zatiaľ dosiahnutý. Použité batérie pritom nie sú absolútnym vrcholom súčasnej ponuky - už dnes na trhu bežne figurujú batérie sa životnosťou dvojnásobnou!


Zaujímavé výsledky prevádzky budovy

Vo štvrtok 1. septembra 2016 bol teplý a slnečný deň, teploty medzi 10. a 18. hodinou sa pohybovali v rozmedzí od 25 do 32°C. V objekte pritom fungovala iba riadená ventilácia - chladenie bolo vypnuté. Riadená ventilácia využíva výrazného rozdielu denných a nočných teplôt v danej klimatickej oblasti a v prípade dosiahnutia vnútornej teploty 25°C nasleduje nočné intenzívne prevetrávanie priestoru. Všetky sledované hodnoty kvality vnútorného prostredia sa pritom aj za týchto podmienok menili počas pracovnej doby v stanovených limitoch. Vybavenie objektu umožňuje udržanie stanoveného odberu elektrickej energie z vonkajšej siete a to bez ohľadu na samotnú spotrebu objektu - v tomto prípade bola spotreba energie zo siete v priebehu 24 hod 5 kWh. Celková spotreba energie v objekte bola v daných 24 hodinách cca 34 kWh, pričom 29 kWh bolo kryté výrobou FVE a dodávkou z batériového úložiska.

graf
Súčasný stav

Doterajší priebeh naznačuje, že celková ročná spotreba elektrickej energie objektu bude nižšia ako predpokladaná - a to aj napriek tomu, že priebeh zimy bol teplotne významne podnormálny. Priebeh prevádzky preukázal, že uvedený koncept zaisťuje 100% využitie vlastnej vyrobenej energie z FVE v objekte. Z doterajších výsledkov je zrejmé, že systém eliminuje prepad do siete a to aj v jednotlivých fázach. V letnom období sa preukázalo, že v daných klimatických podmienkach je použitie klimatizácie nadbytočné, v prípade potreby postačuje využitie riadenej ventilácie pre nočné intenzívne prevetrávanie. V zimných mesiacoch sa naopak preukazuje vysoká flexibilita použitých sálavých vykurovacích systémov, rýchlo a účinne reagujúcich na aktuálnu situáciu v každom priestore a plne využívajúcich tepelné zisky (technika, ľudia, oslnenie). Sálavý vykurovací systém spolu s riadenou ventiláciou po celú dobu zaisťoval vhodné mikroklimatické podmienky vo všetkých sledovaných parametroch.

fenix
Viac informácií o prevádzke novej administratívnej budovy nájdete na www.fenixgroup.cz.

Zdroj: Solárne Novinky

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist