Analyzátor solárnych panelov FTV200 – vybavte sa na nadchádzajúcu sezónu, Ing. Jan Kančo, GHV Trading, spol. s r. o.

Rýchly rozvoj solárnej energetiky posledných rokov priniesol do tohto odvetvia veľké množstvo investičných prostriedkov. Aby ich návratnosť nebola dlhšia než kalkulovaná, je nutné, aby sa inštalované zariadenia kontrolovali nielen pri prevzatí, ale aj po určitom čase prevádzky.

Jednou z najdôležitejších kontrolovaných častí sú inštalované panely samotné. Každý výrobca, nezávisle od použitej technológie, musí garantovať technické parametre panelu v závislosti od času. Na rýchlu kontrolu sa v prvom kroku používajú termokamery, ktoré sú schopné rýchlo odhaliť chybné články v jednotlivých paneloch. Táto kontrola však nemusí odhaliť všetky poruchy na paneli (nemusí sa prejaviť tepelnými stratami), alebo je potrebné túto poruchu lepšie kvantifikovať. Na kontrolu parametrov panelov sa používajú analyzátory solárnych panelov. Francúzska firma ChauvinArnoux ponúka analyzátor fotovoltických panelov pod označením FTV 200.

Analýzou solárneho panelu v tomto prípade rozumieme meranie jeho voltampérovej (VA) charakteristiky. Analyzátor funguje na princípe riadenej záťaže. Postupne premeria kompletnú charakteristiku a vyhodnotí jej najdôležitejšie parametre. Spoločne s elektrickými parametrami sa merajú aj parametre prostredia (osvit, teplota prostredia a panelu), ktoré sú použité pri následnej analýze. Výsledkom je charakteristika za tzv. prevádzkových podmienok (OPC – operating conditions). Tie sú však rôzne pre každé meranie (osvit, teplota…). Za pomoci doplnkových parametrov panelu (ktoré uvádza výrobca v technickom manuáli, ako napr. α, β, γ...) je nutné prepočítať túto charakteristiku do tzv. štandardných operačných podmienok (STC – standard conditions). Tie sú definované pri teplote modulu 25 °C a osvite 1 000 W/m2 (podľa IEC/EN 60891). Po tomto prepočítaní je možné určiť, či parametre meraného panelu spĺňajú udávané tolerancie. 

Analyzátor FTV200 je odolný merací prístroj na analýzu jednotlivých fotovoltických panelov aj celých stringov. Na grafickom displeji zobrazuje zároveň charakteristiky OPC, STC a výkonovú krivku (s vyznačením Pmax). Prístroj disponuje rozsiahlou databázou výrobcov a panelov, ktorá umožňuje priame porovnanie meraného panelu s referenčnými hodnotami (s možnosťou zadania degradácie v čase). Priamo na displeji potom zobrazí, či je panel v medziach tolerancie alebo nie je. Databázu je možné, samozrejme, používateľsky rozširovať a meniť o nových výrobcov alebo nové panely.

Meranie je možné pri monokryštalických, polykryštalických, amorfných a mikromorfných paneloch vyrábaných aj tenkovrstvovou technológiou (thin-layer film). Podmienkou je, aby bol panel rovnomerne osvetlený (bez tieňov) a aby bol plochý (rovnaký uhol dopadu lúčov).

Prístroj umožňuje široký rozsah merania vďaka vstupu 10…1 000 V a 0,1…10,0 A a vyhodnocuje až 9 parametrov panelov:

- maximálny výkon panelu/stringu Pmax

- napätie pri Pmax (Vmpp)

- prúd pri Pmax (Impp)

- napätie naprázdno VOC

- prúd nakrátko ISC

- fill-factor FF

- rozdiel medzi max. meraným výkonom a hodnotou uvádzanou výrobcom DPmax (pre modul) a DPmaxAVG (pre string)

- sériový odpor RS

Nevyhnutné je, samozrejme, meranie intenzity osvetlenia pyranometrom a meranie teploty prostredia alebo panelu pomocou dotykových teplotných snímačov alebo snímačov prostredia.

Práca s prístrojom samotným je veľmi jednoduchá. Na vstupné zdierky pomocou bezpečnostných vodičov pripojíte meraný panel alebo string (ten najprv bezpečne odpojíte od inštalácie). Do roviny panelu umiestnite pyranometer a teplotný snímač (dotykový alebo prostredia) – musí byť priamo na paneli, alebo čo najbližšie a z databázy vyberiete zodpovedajúci panel (v prípade stringu zadáte počet panelov v stringu). Po zadaní prípadnej degradácie (staroby) je už možné spustiť meranie. Ďalší proces je už automatický. Prístroj zmeria teplotu a intenzitu osvetlenia (pre výpočet STC je potrebných aspoň 500 W/m2), VA krivku, ktorú prepočíta na STC. Vďaka parametrom v databáze priamo určí, či je panel (neplatí pre string) v poriadku alebo nie je. Namerané hodnoty je možné potom uložiť do pamäte prístroja. Tá je organizovaná databázovo, je možné zadať jednotlivých zákazníkov a miesta merania.

Z toho vyplýva, že meranie na ťažko dostupných inštaláciách je dosť problematické, pretože pyranometer a teplomery (prostredia aj panelu) musia byť umiestnené v tesnej blízkosti panelu na presné merania. Pre tieto prípady je možné prístroj vybaviť predlžovacími modulmi. Tie sú buď káblové, alebo bezdrôtové (komunikácia Bluetooth). Snímače sa potom nepripájajú priamo do prístroja, ale do modulu, z ktorého sa aj napájajú. Analyzátor samotný môže byť umiestnený aj desiatky metrov od panelu a aj tak vykonávať relevantné merania. 

Prístroj je osadený v plastovom odolnom kufríku a je vybavený dotykovým farebným displejom. Na presné ovládanie je súčasťou dodávky stylus. Ďalej je prístroj osadený USB rozhraním na prenos nameraných dát do PC, prípadne import inej databázy panelov. USB sa používa aj na pripojenie bezdrôtového komunikačného modulu. Softvér na analýzu nameraných dát je takisto súčasťou dodávky.

Ďalšie informácie nielen o tomto produkte nájdete na stránkach spoločnosti GHV Trading, spol. s r. o. www.ghvtrading.cz alebo u pracovníkov spoločnosti

Zdroj: GHV Trading s.r.o.

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist