Odovzdávanie údajov o výrobe elektriny organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou jednoducho (bez starostí), lacno (za primeranú cenu) a dobre (správne). A nielen to ...


M.E.D. je programový systém na zber, spracovanie, prezentáciu a aplikáciu údajov z energetických meraní, Ing. Peter Kukuča, ANDIS, spol. s r.o.

Systém M.E.D., vyvinutý a prevádzkovaný firmou ANDIS, spol. s r.o., dokážu využiť malí výrobcovia a spotrebitelia energie, majitelia a prevádzkovatelia fotovoltických elektrární a iných obnoviteľných zdrojov energie (OZE), veľké firmy s desiatkami a stovkami odberných miest v obchodnom alebo business centre, miestne distribučné spoločnosti, priemyselné komplexy atď. Umožňuje prijímať a spracovávať údaje z automatizovaného diaľkového odpočtu elektromerov, ale aj poskytuje rozhranie na ručné zadávanie odpočtov prostredníctvom počítača či mobilného zariadenia. Namerané údaje sú prenášané do centrály systému, kde sú spracované a uložené. Systém M.E.D. poskytuje svojim používateľom okamžitý aj integrálny prehľad o spotrebe a výrobe energie, tvorí štatistiky a reporty podľa požiadaviek zákazníka, odosiela údaje do OKTE, a.s., všetkých RDS, a SEPS a.s., ako to predpisuje platná energetická legislatíva v SR. Tvorí fakturačné podklady, kvalifikovane počíta plánované aj náhradné hodnoty, varuje používateľa pri výpadkoch alebo iných poruchách v dodávke resp. výrobe energie, kontroluje funkčnosť celého systému na zber údajov. Priebežne hodnotí skutočnú efektivitu výroby fotovoltických elektrární. Spracovanie a využitie týchto údajov je možné nespočetnými spôsobmi a záleží len na požiadavkách konkrétneho zákazníka. Údaje zo systému M.E.D. je možné exportovať na ďalšie spracovanie, resp. prepojenie s inými informačnými systémami.

Systém M.E.D. je ponúkaný formou služby, zákazník si podľa svojich potrieb vyberie vhodný balík služieb resp. individuálne moduly. Prístup k systému M.E.D., údajom, reportom a pod. má zákazník odkiaľkoľvek pomocou portálu (webovej aplikácie) na adrese med.e-metering.sk. Ďalšie informácie o systéme sú prístupné na webovej adrese www.e-metering.sk.

M.E.D. OZE / OZE 100

Tento balík služieb je vhodný pre prevádzkovateľov akýchkoľvek OZE vrátane fotovoltických elektrární, bioplynových staníc, malých vodných elektrární, veterných elektrární a pod., ktorí chcú mať robustné automatizované riešenie pre plnenie zákonných povinností súvisiacich s nahlasovaním údajov do OKTE, a.s. Pre výrobcov elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 0,1 MW, okrem výrobcov elektriny, ktorých elektroenergetické zariadenie je malým zdrojom, a ktorí nepodnikajú v energetike podľa zákona o energetike ponúkame prispôsobený balík M.E.D. OZE 100 za zvýhodnených podmienok. Balík M.E.D. OZE / OZE 100 zahŕňa nasledovné:

- spracovanie údajov z automatizovaného diaľkového odpočtu elektromerov. Možnosť využiť existujúce vybavenie pre diaľkový odpočet elektromerov, ak zákazník už má realizovaný diaľkový odpočet

- spracovanie údajov z ručného odpočtu elektromera, ak si zákazník neželá inštalovať diaľkový odpočet (napr. v prípade odpočtu údajov raz mesačne pri programe M.E.D. OZE 100)

- možnosť spracovania ľubovoľných (max. 12) registrov a profilov elektromera (energie, výkony, napätia, prúdy, kvalitatívne parametre...) vrátane fakturačných registrov

- zobrazenie všetkých aktuálnych aj historických údajov pre zákazníkom zvolené spracovávané veličiny vo forme grafu a tabuľky pomocou webového portálu prístupného z PC, resp. mobilného zariadenia

- vkladanie nameraných údajov do informačného systému OKTE, a.s. — XMtrade®/ISOM v zmysle platnej legislatívy vrátane hodnoty dosiahnuteľného výkonu

- denné a/alebo mesačné reporty o výrobe a spotrebe elektrickej energie a stave nahlasovania údajov do OKTE, a.s.

- plne automatické riešenie problémov spojených s krátkodobými výpadkami údajov z merania (z dôvodu ľubovoľnej poruchy v meracom reťazci), a teda zníženie rizika nenahlásenia údajov zákonom stanoveným inštitúciám (nie pri M.E.D. OZE 100)

- možnosť ručného zadávania odpočtov elektromera v prípade dlhodobého výpadku automatického meracieho reťazca

M.E.D. OZE Plus

Tento balík služieb je rozšírením balíka M.E.D. OZE a je vhodný pre prevádzkovateľov akýchkoľvek OZE vrátane fotovoltických elektrární, bioplynových staníc, malých vodných elektrární, veterných elektrární a pod., ktorí chcú mať zabezpečené plne automatizované a bezstarostné nahlasovanie údajov zákonom stanoveným inštitúciám a zároveň monitorovanú prevádzku svojho OZE a efektivitu jeho výroby (pre FVE). Balík zahŕňa všetko z balíku M.E.D. OZE a navyše nasledovné:

- tvorbu (výpočet) a vkladanie plánovaných údajov do informačného systému OKTE, a.s. — XMtrade®/ISOM v zmysle platnej legislatívy

- vkladanie nameraných údajov do informačného systému príslušnej RDS (Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s.) v zmysle platnej legislatívy

- vkladanie nameraných údajov do informačného systému SEPS, a.s. — XMatik®/ISOM (ak si to zákazník želá)

- pre fotovoltické elektrárne - priebežné monitorovanie výroby FVE a jej porovnanie s reálnymi možnosťami danej FVE za daných podmienok za cieľom odhalenia zníženej efektivity výroby, ktorá má za následok zbytočnú stratu zisku

- tvorbu kvalifikovaných náhradných hodnôt v prípade, že je meranie nefunkčné (aj dlhodobo - jednotky dní) s automatickou spätnou kontrolou príp. opravou údajov po odstránení poruchy merania. Aj pri výpadku merania je teda zabezpečené zasielanie údajov zákonom stanoveným inštitúciám

- monitorovanie zariadenia na diaľkový odpočet elektromera s okamžitým varovaním pri výpadku resp. opätovnom nábehu toku údajov z merania (odhalí poruchu zariadenia alebo prerušenie spojenia a pod.)

- monitorovanie vybraných veličín (typicky aktuálny výkon resp. dodávaná energia elektrárne) za účelom operatívneho odhalenia výpadku výroby, poruchy na elektrárni a pod.

- úvodnú konfiguráciu systému XMtrade®/ISOM aj jej prípadné zmeny v budúcnosti. Zákazník teda nemusí disponovať overeným certifikátom pre vstup do systému ani systém poznať či vedieť obsluhovať

Systém M.E.D. spracúva údaje získané meraním na svorkách generátora aj bez merania na svorkách, nerobí mu problém viacero generátorov v jednej výrobni ani rozdelená vlastná spotreba. Poskytne komplexné služby aj iným účastníkom trhu s elektrinou, napr. prevádzkovateľom miestnych distribučných sústav. Ďalšie informácie o poskytovaných službách a cenách môžete získať na e-mailovej adrese med@andis.sk alebo obchod@andis.sk

Zdroj: SOLARNENOVINKY.SK, ANDIS.SK

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist