(Rozhovor) V roku 2013 ÚRSO skontrolovalo 1 278 fotovoltických elektrární.

A práve na túto tému vedieme rozhovor s hovorcom úradu pánom Luptákom.


Pravdepodobne nie sme svedkami alarmujúceho stavu, keď by väčšina fotovoltických elektrární mala na svojich bedrách zásadné pochybenie. Na koľko elektrární ste podali trestné oznámenie z dôvodu závažných podvodov?

Hodnotiť, či ide o podvod a o aký veľký podvod ide, to už nebolo úlohou úradu. To je už vec príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Obmedzím sa preto len na konštatovanie, že sa zistilo viac ako 200 porušení zákona. Porušenia boli administratívneho charakteru, ale aj závažného charakteru. 

Z tých závažných úrad:

- v 69 prípadoch pristúpil k správnemu konaniu za porušenie zákona,

- 56 prípadov postúpil orgánom činným v trestnom konaní,

- 13 prípadov postúpil na daňový úrad,

- 2 prípady postúpil na Slovenskú obchodnú inšpekciu,

- približne 100 prípadov postúpil na Generálnu prokuratúru SR.

Aké sú najčastejšie drobné prehrešky prevádzkovateľov elektrární?

Veľmi pekne to máte zhrnuté na vašej webovej stránke od Ing. Milana Tomeša, pretože stavby iných ako malých strešných FVE s inštalovaným výkonom do 30 kW už na Slovensku povolené nie sú.

SAPI upozorňuje na vystupovanie ÚRSA proti zovšeobecňovaniu pochybení jednotlivcov na celý sektor. Ako sa k tomuto tvrdeniu staviate?

Nič také úrad nerobí. Naopak, vždy sme hovorili, že tieto prípady sú individuálne a poškodzujú dobré meno všetkých poctivých podnikateľov vo fotovoltickom priemysle. Chápeme, že SAPI nás nemá rada, ale to ešte neznamená, že je to dôvod na to, aby ona sama rozširovala o úrade podobné nezmysly. 

Kontrolovali ste všetky elektrárne alebo existoval nejaký kľúč, podľa ktorého ste vyberali elektrárne na kontrolu?

Kontrolovali sme všetky FVE, ktoré mali vydanú licenciu na podnikanie v energetike.

V Českej republike sme svedkami tzv. honu na čarodejnice, keď čarodejnica predstavuje fotovoltickú elektráreň. V médiách sa objavujú správy, že na kontrolu elektrární sa používajú satelitné snímky. Sú satelitné snímky taktikou aj vášho úradu?

Zatiaľ túto metódu monitorovania FVE nevyužívame.

Chystá ÚRSO ďalšie kontroly v roku 2014 a v ďalších rokoch?

Pôjde o paušálne kontroly, alebo sa budete zameriavať na hĺbkové kontroly v menšom počte? Naše kontroly sú plánované na určité obdobia, ale robíme aj kontroly okamžité na základe doručeného podnetu alebo sťažnosti. Je teda isté, že v kontrolách budeme pokračovať a na každého sa dostane. Čo sa týka hĺbky našej kontroly, môžem povedať, že je vždy dôkladná, ako sa hovorí, „od podlahy“.

Mohli by ste našim čitateľom vysvetliť, aký priebeh majú kontroly? Oslovenia, správne konania, konečné stanovisko…

Pripomeniem, že úrad nemusí začať kontrolu ohlásením, má kompetenciu začať kontrolu aj bez ohlásenia vopred. Otázka samotnej kontroly je veľmi široká. Aby neprišlo k nedorozumeniu, môžem vás odkázať na zákon o regulácii, ktorý exaktne hovorí o všetkom, čo sa týka kontroly a ukladania sankcií.

Pôsobnosť úradu v kontrole a pri ukladaní pokút – § 9 ods. 1 písm. b) bod 5. a písm. c) bod 3 zákona č. 250/2012 Z. z., o regulácii v sieťových odvetviach.

Proces kontroly upravuje § 31.

Práva a povinnosti zamestnancov úradu a kontrolovaného subjektu sú ustanovené v §§ 33 a 34.

Po skončení kontroly vypracujú zamestnanci kontroly výsledný materiál podľa § 35.

Ak sa kontrolou zistí porušenie zákona, ktoré je správnym deliktom podľa § 36 ods. 1 alebo ods. 2, úrad uloží pokutu podľa § 36 ods. 3. 

Môžete nám vymenovať, aké základné dokumenty by si mal pripraviť prevádzkovateľ FVE pri ohlásení kontroly vaším úradom?

Kontrole podliehajú všetky podklady týkajúce sa technického riešenia, výroby, opráv, rekonštrukcií a obchodných vzťahov. Na začiatku kontroly si úrad vyžiada doklady podľa predmetu kontroly a v priebehu kontroly žiada ďalšie doklady v závislosti od kontrolných zistení. 

 

Za zaujímavý rozhovor ďakuje portál SOLARNENOVINKY.SK celému úradu pre regulácii sieťových odvetví a predovšetkým hovorcovi úradu pánovi Miroslavovi Luptákovi. 

Zdroj: SOLARNENOVINKY.SK

Diskusia

  1.    Pavel Šimon

    20. 08. 2014, 19:37

    Obsah rozhovoru sa ma dosť priamo dotýka a preto som na nej reagoval. Nakoľko je však pomerne dlhá tak je uverejnená tu: http://www.energiaweb.sk/2014/08/20/reakcia-na-rozhovor-s-hovorcom-urso/. Môžem v skratke povedať, že dosť vecí tu písaných ide za rámec pravdivých skutočností a vhodného vyjadrovania.

    Reagovať

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist