ÚRSO: Najčastejšie chyby prevádzkovateľov fotovoltických elektrární

ÚRSO vypracoval exkluzívne pre SOLARNENOVINKY.SK dokument Najčastejšie chyby prevádzkovateľov fotovoltických elektrární

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie zaznamenala v ostatných rokoch najvyšší rast, čo sa týka počtu prevádzkovateľov vo výrobe elektriny zo slnečnej energie. V roku 2013 pribudlo medziročne 362 fotovoltických zariadení, čo predstavuje nárast o 21,5 %, ale celkový inštalovaný výkon fotovoltických zariadení sa medziročne zvýšil iba o 0,9 %.

V roku 2013 eviduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) na Slovensku 2 042 fotovoltických zariadení s celkovým inštalovaným výkonom 533 MW, čo je približne 35 % z celkového inštalovaného výkonu všetkých druhov obnoviteľných zdrojov energie.  

Úrad vydáva od roku 2014 iba jedno rozhodnutie o cene elektriny pre výrobcov elektriny zo slnečnej energie pre roky 2014 až do konca 15-ročného obdobia na ktoré sa vzťahuje podpora. Prevádzkovateľom tak odpadne každoročná administratívna záťaž spojená s podávaním návrhov ceny.

Pri vybavovaní jednotlivých podaní sa stretávame s tým, že subjekty – žiadatelia začnú s vyplňovaním žiadosti bez toho, aby si v prvom rade preštudovali prílohu, v ktorej je uvedené, čo bude úrad pri spracovaní podania od subjektu požadovať. Vo vysvetlivkách, ktoré subjekt s obľubou vytlačí a pošle spolu s návrhom, sú vymenované jednotlivé povinné prílohy podania, no subjekt ich aj tak nepredloží. Pri fyzických aj právnických osobách ide najmä o potvrdenia o tom, že nemajú nedoplatky voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Pri právnických osobách často, okrem spomínaných potvrdení, chýbajú aj zápisnice o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom spoločnosti alebo rozhodnutie najvyššieho orgánu spoločnosti, že tieto právomoci boli prenesené na štatutárny orgán spoločnosti.

K ďalším častým chybám patria:

  • pri opakovaných podaniach regulovaný subjekt (výrobca) použije formulár, v ktorom zmení iba rok, bez toho, aby skontroloval, či úrad nevydal pre daný rok nové tlačivo, ktoré je publikované na jeho webovom sídle,
  • často opakovanou chybou, ktorá vychádza z použitia minuloročného formulára býva nekompletne vyplnené podanie. Regulovaný subjekt:

               - neuvedie, či mal alebo nemal v minulom roku stanovenú cenu, 

               - neuvedie predchádzajúce číslo rozhodnutia, 

               - nevyplní údaje o skutočnej výrobe za rok t-2 (ak podáva návrh na rok 2014, má uviesť v tab. skutočnosť za rok t-2 údaje o výrobe za rok 2012),

  • nepreškrtne nehodiace sa alternatívne texty,
  • nepodpíše žiadosť, najmä ak je subjekt zastupovaný dodávateľom zariadenia,
  • nedoloží plnú moc, ak sa subjekt necháva zastupovať treťou osobou
  • nevyplní kontakt na osobu oprávnenú na komunikáciu, resp. telefón je nedostupný a e-mail nefunkčný

Samostatnou kapitolou je predaj zariadenia inému prevádzkovateľovi. Pri návrhu ceny nový majiteľ zvyčajne pošle návrh ceny bez sprievodného listu a uvedenia informácie, že zariadenie kúpil. Pre takéto zariadenie sa namáhavo hľadá história zariadenia, najmä kedy bolo uvedené do prevádzky a v konečnom dôsledku kupujúci aj tak musí doložiť doklad o nadobudnutí zariadenia.

Ďalšou, nie až takou frekventovanou chybou je, že regulovaný subjekt predloží návrh ceny oneskorene, niekedy až rok po uvedení zariadenia do prevádzky. V súlade so zákonom č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach podľa § 14 ods. 7 má regulovaný subjekt povinnosť predložiť návrh ceny do 15 dní od doručenia povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo potvrdenia o registrácii.

Medzi povinnosti výrobcov elektriny, podľa § 27 ods. 2 písm. p) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú si včas neplní značná časť výrobcov elektriny zo slnečnej energie je to, že do 30. mája nenahlásia údaje o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok. Formulár pre toto hlásenie je dostupný na webovom sídle úradu.

Z pohľadu regulácie trhu s elektrinou je dôležité, aby výrobcovia elektriny zo slnečnej energie dodržiavali zákon 251/2012 Z. z. o energetike a zmene a o doplnení niektorých zákonov, ktorý definuje organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s. (ďalej iba OKTE), a plnili si povinnosti, ktoré vyplývajú z vyhlášky úradu č. 24/2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá fungovania vnútorného trhu s elektrinou. Výrobcovia elektriny zo slnečnej energie s inštalovaným výkonom:

  • nad 0,1 MW odovzdávajú údaje o vyrobenej, spotrebovanej a dodanej elektrine v členení podľa § 12 ods. 1 za predchádzajúci deň do 10 00 prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie, pripojené a OKTE,
  • do 0,1 MW okrem výrobcov elektriny, ktorých elektroenergetické zariadenie je malým zdrojom (inštalovaný výkon do 10 kW) odovzdávajú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do ktorej je zariadenie pripojené a OKTE údaje o vyrobenej, spotrebovanej a dodanej elektrine v členení podľa § 12 ods. 2 za predchádzajúci deň do 10 00, alebo do 25. dňa v mesiaci predpokladané údaje v MWh za každý deň nasledujúceho mesiaca , a to osobitne za každé zariadenie výrobcu elektriny,
  • výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov a uplatňuje si právo na podporu odovzdá OKTE údaje za každé zariadenie podľa § 12 ods. 5, písm. b) (plánované údaje na nasledujúci rok) do 15. augusta

Na záver upozorňujeme, že neplnenie záväzkov voči štátu (daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam) môže znamenať trvalé odobratie podpory.  

Zdroj: SOLARNENOVINKY.SK, ÚRSO

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist