3. Ako sa brániť proti G-komponentu

Protiprávny charakter G-komponentu

Zavedením G-komponentu[1] boli porušené základné právne princípy, na ktorých stojí moderný demokratický a právny štát. G-komponent znižuje zákonom garantovanú podporu pre výrobcov elektriny, zasahuje do ich vlastníckeho práva, porušuje princíp právnej istoty  a princíp rovnosti a zákazu diskriminácie. Pri prijímaní vyhlášky došlo k neoprávnenému skráteniu lehoty na pripomienkové konanie a prekročeniu zákonného rámca cenovej regulácie.[2] Z týchto dôvodov je potrebné G-komponent považovať za protiprávny.

Právne kroky zamerané na zrušenie G-komponentu

Spomedzi aktivít zameraných na zmenu existujúcej právne úpravy je potrebné spomenúť poslanecký návrh novely zákona o energetike, ktorým malo dôjsť k obmedzeniu maximálnej výšky platby za prístup do distribučnej sústavy na sumu 0,50 EUR za jednu MWh dodanej elektriny, teda na rovnakú výšku, ako je to v prípade platby za prístup do prenosovej sústavy.[3]

Ďalšou významnou aktivitou smerujúcou k zrušeniu G-komponentu je napadnutie samotnej vyhlášky, resp. jej príslušných ustanovení, ktorými bol G-komponent zavedený, na Ústavnom súde SR. Skupina 45 poslancov Národnej rady SR dňa 12.3.2014 predložila Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania o nesúlade vyhlášky s ústavou a so zákonom. Úspech navrhovateľov v konaní by mal za následok zrušenie napádaných ustanovení vyhlášky ÚRSO, ktoré by stratili účinnosť a následne aj platnosť. 

Právne kroky zamerané na zrušenie cenových rozhodnutí

Presná výška G-komponentu bo stanovená cenovými rozhodnutiami, ktoré boli vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v cenovom konaní pre jednotlivé distribučné spoločnosti[4].

Aj napriek skutočnosti, že zákon o regulácii v sieťových odvetviach výrobcov elektriny priamo za účastníkov cenového konania nepovažuje, výrobcovia elektriny, ako dotknuté subjekty, môžu svoje postavenie účastníka cenového konania oprieť o príslušné ustanovenia správneho poriadku[5] ako aj o ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu SR[6].

Ako účastníci cenového konania sú tak výrobcovia elektriny oprávnení napadnúť cenové rozhodnutie v cenovom konaní a v správnom súdnictve.

Právne kroky zamerané proti povinnosti platiť G-komponent

Distribučné spoločnosti výrobcom elektriny priebežne zasielajú faktúry na úhradu G-komponentu. V tomto smere ťahajú výrobcovia elektriny za kratší koniec a ak sa chcú vyhnúť prípadným sankčným mechanizmom je lepšie pre nich faktúru s výhradou uhradiť. V tejto súvislosti je zároveň vhodné distribučnú spoločnosť upozorniť na protiprávny charakter G-komponentu a informovať ju, že výrobca elektriny sa bude súdnou cestou domáhať vrátenia už uhradených platieb.

Občiansky súdny poriadok výrobcom elektriny umožňuje domáhať sa vrátenia už uhradených platieb od distribučných spoločností prostredníctvom žaloby na plnenie z dôvodu bezdôvodného obohatenia. Pre plnosť je potrebné podotknúť, že pre konanie pred všeobecným súdu bude rozhodujúce posúdenie súladu vyhlášky  ústavou a zákonom Ústavným súdom SR.  


 

[1]Pojem G-komponent označuje platbu (poplatok) za prístup do distribučnej a prenosovej sústavy, ktorá bola zavedená vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike zo dňa 11.7.2013. Viac informácii o G-komponente si môžete prečítať v článku Čo je G-komponent a aký má vplyv na výrobcov elektriny zo slnečnej energie.

[2]Viac o právnych problémoch G-komponentu si môžete prečítať v článku G-komponent spochybňuje princípy, na ktorých stoja základy moderného demokratického a právneho štátu.

[3]Návrh novely zákona bol do NRSR predložený 13.2.2014 poslancami Alojz Přidal (KDH), Ján Hudacký (KDH), Jozef Mikuš (SDKÚ-DS) a Gabriel Csicsai (Most-Híd). Návrh nebol v NRSR schválený; z prítomných 136 poslancov za návrh hlasovalo 59 poslancov, 62 sa vyslovilo proti a 15 sa zdržalo hlasovania; za návrh hlasovali všetci prítomní opoziční poslanci (s výnimkou jedného poslanca, ktorý sa zdržal) a traja koaliční poslanci.

[4]Rozhodnutie ÚRSO č. 0013/2014/E zo dňa 18.11.2013 vydané pre Západoslovenská distribučná, a.s., rozhodnutie ÚRSO č. 0024/2014/E zo dňa 28.11.2013 vydané pre Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2014/E zo dňa 21.11.2013 vydané Východoslovenská distribučná, a.s..

[5]Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku „účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak“.

[6]Podľa názoru Najvyššieho súdu SR „pri zisťovaní okruhu účastníkov správneho konania preto nemožno reštriktívne vychádzať z vymedzenia okruhu osôb ustanovených v osobitnom zákone, ale je potrebné prihliadať aj na osoby, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.“ (rozsudok zo dňa 27.6.2013, sp. zn. 5 Sžp/21/2012; pozri tiež rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 31.1.2011, sp. zn. 5 Sžo 123/2010).

 

Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A. | partner a konateľ
advokátska kancelária SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o.
Mobil: +421 908 625 242
E-mail: ppolacek@semancinpolacek.sk

www.semancinpolacek.sk

Zdroj: SOLARNENOVINKY.SK

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist