Wattrouter, aktuálny trend, ako zapojiť fotovoltiku

Správne zapojenie fotovoltaiky pomocou Wattrouteru zaistí vysokú úsporu elektrickej energie v domácnosti.

Fotovoltaické panely sú zapájané vždy podľa vybraného meniča napätia, prípadne solárneho regulátora, ktorý z pohľadu správnej funkčnosti určuje možnú kombináciu zapojenia, tzv. reguláciu výkonu. Hlavnú úlohu tu samozrejme hrá i účelnosť takého systému.

Ak sa zameriame na fotovoltaiku (ďalej len FVE), či už pre rodinný dom alebo iný objekt, zapojenie závisí predovšetkým od meniča napätia, ktorý je použitý. Fotovoltaické panely sa zapájajú do sériového spojenia nazývaného string. Počet fotovoltaických panelov v jednom stringu sa líši v závislosti od použitého meniča. /public/fotosklad/articles/md/a/ac/aca97ce3_wattrouter-zapojenie-fotovoltiky.jpgVýrobcovia väčšiny meničov na svojich webových stránkach poskytujú návrhový softvér (napríklad: SMA – Sunny design, Fronisu – System Design), s ktorého pomocou je možné navrhnúť patričnú kombináciu týchto stringov paralelne pripojených na dané jednosmerné DC vstupy vybraného meniča prostredníctvom združovacej skrine, ktorá obsahuje poistkové odpínače a prepäťové ochrany pre jednosmernú DC stranu. Výstupné striedavé napätie z meniča, a to buď 1-fázové alebo 3-fázové, je potom vedené buď do samostatnej skrine, alebo do inej časti združovacej skrine, ktorá obsahuje patričné ističe, prepäťovú ochranu a elektromer na meranie výroby elektrickej energie z fotovoltaického poľa na striedavej AC strane. Z tejto skrine je potom striedavý signál už pripojený do existujúceho elektrického rozvádzača daného objektu, ktorý obsahuje 4-qadrantový elektromer merajúci vyrobenú elektrickú energiu dodávanú a odoberanú z distribučnej siete. Spôsob pripojenia sa môže líšiť vzhľadom na podmienky distribučnej spoločnosti, ktorá dané územie spravuje.

Trh obsahuje veľkú škálu meničov od rôznych výrobcov, či už 1-fázových alebo i 3-fázových, ako už bolo spomenuté vyššie. Pravidlo distribučných spoločností udáva maximálny výkonový rozdiel medzi fázami 4,6 kW. Pokiaľ je teda navrhnutý systém väčší ako táto hodnota, je nutné voliť buď 1-fázové meniče na každú fázu zvlášť alebo vhodnejší a ekonomickejší variant je použitie 3-fázového meniča. Výber je možný tiež podľa priania investora, je však vhodné voliť meniče od renomovaných spoločností (Mohlo by vás zaujímať: Top 10 výrobcov meničov), a to predovšetkým z pohľadu prípadného rýchleho servisu a záruky.

V súčasnosti je trendom tzv. Hybridná fotovoltaická (Hybridná fotovoltaika, prostriedok na úsporu elektrickej energie) elektráreň, s ktorou sa stále viac stretávame. Ide o FVE doplnenú o akumulačný systém v podobe akumulátorov, ktoré umožňujú vyrobenú elektrickú energiu uchovávať pre prípad potreby, najmä po západe Slnka alebo výpadku prúdu. Prebytky vyrobenej elektriny tak zbytočne neputujú do distribučnej sústavy, ale sú s pomocou týchto akumulátorov uchovávané pre našu vlastnú spotrebu.

Fotovoltaiku je možné ďalej doplniť tzv. regulátormi. Jedným z mnohých na trhu je napríklad WATTrouter CWx , /public/fotosklad/articles/md/0/0b/0b6235ab_wattrouter-zapojenie-fotovoltiky.jpgktorý je určený na optimálne využitie vyrobenej elektrickej energie nielen z fotovoltaickej (FVE), ale i z veternej (ďalej len VTE) elektrárne. Toto zariadenie sa snaží v rámci zvolených kritérií maximalizovať spotrebu vyrobenej elektrickej energie v danom objekte. Je teda možné využiť elektrinu v čase, keď FVE, VTE vyrába a šetriť ju v čase, keď FVE, VTE nevyrába. Obvykle sa na regulátor pripájajú spotrebiče, ktoré vyrobené prebytky účelne akumulujú v čase výroby FVE alebo VTE. Týmito spotrebičmi sú predovšetkým bojlery, akumulačné nádoby, ohrievače, klimatizácie, ohrev bazénu, bazénová filtrácia a pod.

Ako teda taký WATTrouter funguje?

Merací modul v reálnom čase meria prúd vo všetkých fázach. Regulátor vyhodnocuje merané prúdy a napätia a ak je zistená výroba vašej elektrárne, spína pripojené spotrebiče podľa nastaviteľných priorít, pričom sa neustále snaží udržať nulový tok energie meracím modulom a teda i vaším elektromerom. Regulátor dokáže udržiavať buď tzv. „virtuálnu nulu“ (súčet činných výkonov vo všetkých troch fázach = 0) alebo fyzikálne nulový tok energie vo všetkých troch fázach. Režim funkcie je možné v regulátore voliť a závisí od spôsobu merania vášho elektromeru. Regulátor spína jednotlivé spotrebiče podľa zvolených priorít. Ak je zistená výroba elektriny, dôjde k zopnutiu spotrebiča s najvyššou prioritou. Pokiaľ výkon fotovoltaiky prekročí príkon spotrebiča s najvyššou prioritou pri stále zopnutom stave, dôjde v zhodnom režime k zopnutiu spotrebiča s druhou prioritou. Pri ďalšom zvyšovaní výkonu FVE sa postupne pripínajú spotrebiče vždy s nižšou prioritou. Naopak ak dôjde k zníženiu výkonu FVE alebo k zapnutiu iného spotrebiča, nepripojeného na WATTrouter, zopnuté spotrebiče sa opäť odpoja podľa nastavených priorít, najprv sa teda odpojí spotrebič s najnižšou prioritou.

Ak dôjde k vnútornému odpojeniu zopnutého spotrebiča napr. termostat bojlera – bojler nahriaty, regulátor tento stav rozpozná a zopne ďalší spotrebič s nižšou prioritou. Je možné nastaviť i oneskorené zopnutie a vypnutie spotrebičov. Princíp tu popísaný platí iba pri štandardnom zapojení meracieho modulu ihneď za elektromerovým rozvádzačom, tak aby WATTrouter využíval iba skutočné prebytky slnečnej elektrárne. 

Použitie WATTroutera je výhodné nielen z ekonomického hľadiska, keď sú výkupné ceny prebytkov z FVE a VTE všeobecne veľmi nízke, ale tiež z hľadiska ekologického, pretože vyrobená elektrina sa zbytočne nestráca v distribučnej sústave, ale spotrebováva sa priamo v mieste výroby.

Zdroj: SOLARNENOVINKY.SK, Ing. Dušan Černý

Diskusia

  1.    kurtek

    11. 12. 2016, 20:51

    Hladám niekoho, kto mi to vie zapojiť

    Reagovať

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist