Najčastejšie chyby ochrany FVE umiestnenej na streche budovy pred úderom blesku, Ing. Milan Tomeš, CSc. – TETOM, súdny znalec v Energetike – OZE

V predchádzajúcom diele sme sa venovali Zásadám na ochranu FVE pred úderom blesku. Na portáli SOLARNENOVINKY.SK sa zameriame pochopiteľne tiež na najčastejšie chyby ochrany FVE pred úderom blesku.

Ochrana FVE na streche objektu proti úderu blesku je veľmi špecifická a je daná konštrukciou strechy a druhom použitých materiálov strechy.

Sedlová strecha s pálenou krytinou (nevodivou)           

Správne zhotovenie ochrany pred úderom blesku na tomto objekte je na Obr. 1. 

Obr.1. Ochrana pred úderom blesku so zachytávačom [2]

Objekt má záchytnú sústavu tvorenú dvoma zachytávačmi bleskových prúdov umiestnených vo vzdialenosti danej výpočtom metódou valiacej sa gule [1]. Zachytávače vytvárajú ochranný priestor nielen pre FVE, ale i pre antény, kovový komín, svetlíky a pod. Výška zachytávačov určuje ochranný uhol. Bezpečná vzdialenosť kovových častí predmetov umiestnených na streche je na vzduchu 45 cm. Táto vzdialenosť musí byť dodržaná, aby nedošlo k zavlečeniu bleskových prúdov do chráneného objektu. Hodnoty uzemnenia zachytávačov musia byť max. 10 Ohmov. Typicky pre dom 100 m2 s LPS III pre výšku zachytávača od povrchu 10 m s dvoma zvodmi platí pre ochranný uhol hodnota cca 60° a pre polomer valiacej sa gule hodnota cca 45 m [1].

Časté chyby:

- nedostatočný počet zachytávačov,

- krátke zachytávače,

- nevhodná vzdialenosť zachytávačov,

- nízky počet zvodov,

- nedostatočná bezpečná vzdialenosť,

- nie je zhotovené dôsledné poprepájanie a potenciálové vyrovnanie na úrovni strechy,

- vysoká hodnota zemného odporu zvodu 

Sedlová strecha s kovovou krytinou [1]

V tomto prípade musia byť FV panely umiestnené v dostatočnej bezpečnej vzdialenosti s od záchytnej sústavy. Nosnú konštrukciu FV panelov je potrebné poprepájať a pripojiť k ekvipotenciálnej prípojnici objektu. Poprepájanie ani FV káble sa nesmú priblížiť k záchytnej sústave (opäť bezpečná vzdialenosť). Potom nehrozí priamy úder blesku, ale iba indukcia napätia. Preto je dôležité čo najbližšie k FV panelom inštalovať zvody prepätia. To isté platí pre striedače. Izolačné napätie FV panelov je iba 1 kV a striedačov cca 4 kV!           

Častým riešením je priame prepojenie nosnej konštrukcie FVE so záchytnou sústavou v niekoľkých miestach – pozrite Obr. 2. Ide však o kompromis, môže dôjsť k poškodeniu FV panelov pri údere blesku. Je vhodné zamedziť priamemu úderu blesku do FV panelov inštaláciou pomocných zachytávačov.

Obr. 2. Priame prepojenie nosnej konštrukcie so zachytávačom [2]

Časté chyby:

- nedodržanie bezpečnej vzdialenosti s všeobecne,

- neprepojenie nosnej konštrukcie s EP objektu,

- káble v blízkosti zachytávačov a zvodov, 

- nenainštalovanie zvodov prepätia, prípadne nevhodné zvody prepätia 

Plochá strecha s kovovou krytinou [1]

Jedinou ochranou FVE na takom objekte je inštalácia mrežovej sústavy s oddialenými zachytávačmi bleskových prúdov – pozrite Obr. 3. Je vhodné voliť čo najviac zvodov – aspoň 4 ks. Napojenie zvodov na uzemňovač objektu, prípadne na zníženie hodnoty odporu uzemnenia doplniť uzemňovacie tyče. Vzdialenosti zachytávačov voľte podľa výpočtov pre dané LPS metódou valiacej sa gule.

Obr. 3. Ochrana FVE na plochej vodivej streche mrežovou sústavou [1].

Časté chyby:

- nesprávne umiestnené zachytávače,

- nesprávna vzdialenosť zachytávačov,

- nízke zachytávače,

- nedostatočný počet zvodov,

- vysoký uzemňovací odpor

Literatúra: [1] www.kniSka.cz, [2] Archív TETOM

Zdroj: SOLARNENOVINKY.SK

Diskusia

 1.    Ivan Nepraš

  24. 12. 2014, 05:10

  Teoreticky to máte zvládnuté dobre, akurát na montáž malých zdrojov do 10kW netreba projekt, iba ohlášku, čo spôsobí, že montér si vylezie na strechu a "nahodí" panely nad krytinu. Kto z nich vie, aká je bezpečná vzdialenosť od zvodovej sústavy? Kto z majiteľov montážnych firiem je vedomostne na tom tak, že sa orientuje vo výpočtoch vzdialeností, výšky zachytávačov a .t.ď. v zmysle EN 62 305 -1/4 ??? Nehovoriac o "samoinštalácii", kde príde iba následne certifikovaný osoba v zmysle zákona 309/2014 a hodí pod montážnu správu svoj podpis... Prečo pred "veľkým boomom" Slovensko neprebralo bezpečnostné štandarty EU krajín, kde fotovoltika funguje desaťročia vo veľkom? DE príloha č.5 k 62305 (Beiblatt) alebo AT kde platia R6.2.1, R6.2.2 a dosť krutá R11 od požiarnikov?

  Reagovať

 2.    miro

  17. 02. 2017, 12:45

  ty odjebek čosi mysliš že 45cm-50cm neviem trafit aj odoka, taksi naštuduj debilečko STN-EN-62 305-1-4-až 5 čitaj dobre až -5.

  Reagovať

Komentár k článku


Hore

Od 11. 3. 2014
TOPlist